PRODUKCJA ROŒŚLINNA

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. gospodaruje na obszarze 3.163 ha, w tym:

  • użytki rolne stanowią 2.975 hektarów,
  • grunty rolne 2.757 ha.

Wskaźnik bonitacji wynosi 1,1, a gleby charakteryzują się dużą mozaikowatością.

Średnie plony podstawowych upraw z ostatnich lat kształtują się na poziomie:

  • zboża średnio 61,2 q/ha
  • pszenica ozima 68,5 q/ha
  • rzepak ozimy 34,5 q/ha
  • buraki cukrowe 640 q/ha
  • kukurydza na ziarno 83 q/ha

Kluczowym celem produkcji roślinnej jest zapewnienie wartościowej bazy paszowej dla stada bydła oraz wyprodukowanie wysokiej jakości zbóż, rzepaku, buraków cukrowych na sprzedaż.

Duże znaczenie ma także reprodukcja materiału siewnego dla firm nasiennych.

Produkcja roślinna w Przedsiębiorstwie Rolniczo-Hodowlanym GAŁOPOL Sp. z o.o. opiera się na przestrzeganiu zasad dobrej praktyki rolniczej i zintegrowanej ochrony roślin, aby sprostać wymaganiom „Zielonego Ładu” i strategii „od pola do stołu”, a także coraz bardziej nieprzewidywalnym warunkom pogodowym wpływającym na wegetację, uzyskany plon i jego jakość.

W tym celu wykorzystuje się nowe technologie uprawy, nawożenia jak również nowoczesne odmiany roślin.